ODBORNÝ PROGRAM – POSTEROVÝ SÁL, přízemí pavilonu E  
pondělí 20. 5. 2002  
10.00-11.00
Diskuse k vystaveným posterům
153

Význam jícnové stimulace síní v diagnostice a tera- pii supraventrikulárních arytmií
Z. Stárek, M. Novák, I. Dvořák jr., T. Vykypěl, J. Müllerová (Brno)

155
Kardiovaskulární autonomní regulace u pacientů s recidivujícími vazovagálními synkopami a pozitivním testem na nakloněné rovině
J. Šimek, D. Wichterle, V. Melenovský, J. Kautzner, M. Buncová, J. Malík, L. Rychlý, Š. Svačina (Praha)
156
Dvojitá transseptální katetrizace - přístup elektro- fyziologa na pracovišti bez předchozích zkušeností s metodou
M. Fiala, P. Heinc, J. Lukl (Olomouc)
157
Může velikost atriální kontribuce ovlivnit volbu stimulačního režimu?
M. Měšťan, J. Kvasnička, M. Tauchman, A. Babu, Z. Tušl, J. Střítecký (Hradec Králové)
158
Střednědobé sledování nemocných s implantovaným ICD po radiofrekvenční ablaci arytmogenního substrátu komorové tachykardie
L. Šedivá, P. Neužil, M. Táborský, R. Vopálka (Praha)
159
Délka trvání QT intervalu u různých subtypů vrozeného syndromu dlouhého QT v závislosti na srdeční frekvenci
M. Buncová, J. Němec, M. Ackerman, J. Hejlík, B. Winter, S. Hammill, W. Shen (Praha, Rochester, USA)
160
Věk nemocného a výsledek testu na nakloněné rovině
M. Hodač, P. Pařízek, J. Bis (Hradec Králové)
161
Variabilita v krevním oběhu při frekvenci 0,1 Hz v klidu a při zátěži
N. Honzíková, A. Krtička, A. Nováková, E. Závodná (Brno)
162
Přetrvávající síňokomorová blokáda po chirurgických výkonech na aortální chlopni
R. Krausová, I. Skalský, J. Bytešník, J. Pirk, J. Kautzner (Praha)
163
Arytmogenní dysplasie pravé komory. Od arytmie k diagnose
D. Marek, T. Mráz, E. Sovová, E. Kociánová, M. Fiala, A. Bulava, P. Heinc, J. Lukl (Olomouc)
164
Katetrizační kryoablace - nová možnost nefarmakologické léčby srdečních arytmií
P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, L. Šedivá, R. Vopálka, J. Petrů, P. Niederle (Praha)
165
Srovnání různých metod korekce QT intervalu při zátěži v LQT rodinách
T. Novotný, M. Šišáková, J. Kadlecová, J. Vlašínová, B. Semrád, R. Gaillyová, K. Chroust (Brno)
166
Efektivita antitachykardické stimulace a preventivních algoritmů na terminaci a redukci počtu paroxysmů fibrilace síní u nemocných se sick sinus syndromem
M. Táborský, P. Neužil, L. Šedivá, R. Vopálka (Praha)
167
Jaké je zastoupení fokální fibrilace síní mezi pacienty vertovanými pro fibrilaci síní na sinusový rytmus?
V. Vančura, J. Bytešník, K. Lefflerová, J. Vrbská, J. Kautzner, J. Kettner, T. Marek, P. Frídl (Praha)
168
Účinky betablokády na kardiovaskulární autonomní regulace jsou podmíněny především změnou srdeční frekvence
D. Wichterle, V. Melenovský, J. Šimek, M. Šperl, J. Malík, L. Rychlý, M. Malik, J. Hradec (Londýn, Praha)
169
Nový ukazatel baroreflexního mechanismu u zdravých osob
D. Wichterle, V. Melenovský, J. Šimek, M. Šperl, J. Malík, L. Rychlý, M. Malik, J. Hradec (Londýn, Praha)
170
Turbulence srdeční frekvence po síňových a komorových předčasných stazích se kvalitativně liší
D. Wichterle, I. Savelieva, A. Ghuran, M. Meara, J. Camm, M. Malik (Londýn, UK)
171
Turbulence srdeční frekvence a krevního tlaku u pacientů s normální a abnormální funkcí levé komory
D. Wichterle, V. Melenovský, J. Šimek, J. Malík, L. Rychlý, M. Malik, J. Hradec (Londýn, Praha)
172
Osud pacientů s prenatálně diagnostikovanou paroxysmální supraventrikulární tachykardií
H. Jičínská, J. Navrátil, P. Vít (Brno)
173
Český renální program pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Plán studií, nábor nemocných, cíle
J. Špinar, J. Vítovec, V. Monhart (Brno, Praha)
174
Senzitivita spect myokardiální perfuze pro detekci ICHS: role nárůstu tepové frekvence během zátěže
M. Kamínek, M. Mysliveček, I. Metelková, P. Koranda, M. Škvařilová, J. Ostřanský, O. Lang (Olomouc, Praha)
175
Využití nemocničního informačního systému CARE centrum pro dokumentovanou preskripci statinů
A. Novák, J. Bednářová, P. Pollak, J. Pejchal, Š. Polakovičová (Ústí nad Labem)
176
Zátěžové EKG u pacientů s diabetes mellitus - II.
I. Albrecht, E. Bučková (Praha)
177
Endovaskulární léčba akutní mezenteriální ischemie, naše první zkušenosti
P. Vařejka, M. Chochola, S. Jirát, S. Heller, K. Goričan, M. Aschermann (Praha)
178
Minimální datový model kardiologického pacienta výběr dat
M. Tomečková a kolektiv spolupracovníků (Praha)
179
Neurostimulace u refrakterní anginy pectoris
P. Neužil, M. Táborský, D. Urgošík, R. Vopálka, L. Šedivá, P. Niederle (Praha)
180
Uživatelská rozhraní pacientských databázových systémů - ukázka aplikace určené pro sběr dat v rámci minimálního datového modelu kardiologického pacienta
R. Mareš, M. Tomečková, J. Peleška, P. Hanzlíček, J. Zvárová (Praha)
181
Elektronické publikace v kardiologii
R. Kerekeš, J. Januška, R. Štípal (Ostrava)
182
Tamponáda srdca jako prvý príznak karciómu pľúc
K. Dulková, A. Zachar, B. Rychlý (Bratislava, SR)
183
Hodnocení baroreflexních ukazatelů u nemocných s primární hyperparatyreózou před paratyroidektomií a časně po ní
J. Šimek, D. Wichterle, J. Malík, V. Melenovský, P. Broulík, Š. Svačina (Praha)
184
Elektronická lékařská doporučení pro léčbu hypertenze
J. Peleška, K. Zvára, M. Tomečková, A. Veselý, J. Zvárová (Praha)
185
Porovnání účinnosti hypolipidemické terapie preparáty Lescol XL 80 mg a Cholstat 0,3
P. Vymětal (Olomouc)
186
Vliv atorvastatinu na mikrovaskulární reaktivitu u pacientů s hypercholesterolémií
Z. Kasalová, T. Štulc, M. Vrablík, M. Prázný, J. Škrha, R. Češka (Praha)
187
Vliv atorvastatinu na leukocytární expresi cytoadhezivních molekul u pacientů s hypercholesterolémií
T. Štulc, M. Vrablík, I. Marinov, Z. Kasalová, R. Češka (Praha)
188
Sérové koncentrace mědi korelují u pacientů s chronickým srdečním selháním s koncentrací proteinů akutní fáze: C - reaktivního proteinu a fibrinogenu
F. Málek, R. Špaček, R. Polášek, I. Karel (Praha)
189
Srovnání hemodynamiky dobutaminu a prostagladninu E u těžkého městnavého srdečního selhání L. Pluháček, J.
Vítovec, J. Špinar, L. Kubecová, P. Ohnútková (Brno)
190
Změny průtoku v a. femoralis vlivem nízkofrekvenční elektrické stimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním
P. Dobšák, J.C. Eicher, J. Jančík, H. Svačinová, L. Kožantová, L. Várnayová, Z. Placheta, J. Siege- lová, R. Panovský, J. Meluzín, J. Toman, J.E. Wolf (Brno, Dijon, Francie)
191
"Fuzzy" hodnocení rizikových faktorů zpřesňuje predikci rizika srdeční smrti
P. Honzík, J. Hrabec, B. Semrád, R. Lábrová, N. Honzíková (Brno) J. Šimon, M. Kvapil (Praha)
192
Němá ischémie u asymptomatických nemocných s diabetes mellitus II. typu s dalšími rizikovými faktory
J. Charvát, J. Bruthans, K. Michalová, J. Vojáček
193
Kotníkový tlak a intimomediální tloušťka karotid jako ukazatelé rizika ischemické choroby srdeční
J. Spáčil, J. Malík (Praha)
194
Využití magnetické rezonance a duplex sonografie k neinvazivnímu zobrazení extrakraniálního karotického řečiště
V. Feitová, I. Hofírek, J. Feit, J. Rotnágl (Brno)
195
Je "clandestine" ischemie myokardu klinicky významný fenomén?
O. Lang, F. Málek, M. Jareš, R. Píchová, M. Kamínek, M. Mysliveček (Praha, Olomouc)
196
Polymorfismus genu pro chemokinový receptor CCR5 u pacientů s infarktem myokardu
J. Petřková, Z. Čermáková, J. Lukl, M. Petřek (Olomouc)
197
Difusní alveolární krvácení do plic - vzácná komplikace kombinované antiagregační léčby u pacienta s akutním infarktem myokardu
R. Škulec, J. Bělohlávek, M. Pšenička, S. Šimek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)
198
Moderní diagnostika akutních koronárních syndromů - laboratorní ukazatele
D. Stejskal, I. Oral, B. Lačňák, D. Horalík (Šternberk)
199
Kvalita života u nemocných s ischemickou chorobou srdeční po PTCA
R. Škulec, A. Linhart, F. Holm, M. Aschermann (Praha)
200
Anomálie dolní duté žíly a jejich klinické důsledky
A. Horáček, K. Roztočil, M. Buncová, P. Fendrych (Praha)
201
Radiační ochrana v intervenční kardiologii
J. Klimenda, J. Davidová, P. Kubík, J. Liška, M. Malinová (Praha)
202
Použití druhého vodiče v koronárním řečišti při technicky obtížné koronární intervenci
P. Kmoníček, P. Formánek (Praha)
203
Dobutaminová echokardiografie a stanovení operačního rizika před velkými cévními operacemi
K. Linhartová, L. Štěpánková, V. Beránek, J. Opatrný, P. Boček, J. Václavíčková (Plzeň)