Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Autorům doporučených postupů ČKS

(= souhrnů ESC Guidelines) pro rok 2012

V Praze 5.12.2011

Vážení kolegové,

výbor ČKS na svých jednáních v období září – listopad 2011 zásadním způsobem změnil strategii ČKS ve věci Doporučených postupů. Ke dni 31.12.2011 bylo ukončeno vytváření původních českých Doporučených postupů. Počínaje 1. lednem 2012 ČKS začíná oficiálně přebírat nově vytvářená ESC Guidelines.

Postup ČKS pro  každá jednotlivá Doporučení bude následující:

 1. Výbor určí nejméně 3 měsíce předtím, než daná ESC guidelines vyjdou, jednoho koordinátora (prvního autora) pro vypracování souhrnu z ESC guidelines.
 2. Tento koordinátor navrhne dva spoluautory, které výbor může schválit nebo navrhnout jiné.
 3. Tři určení autoři pověření vypracováním souhrnu z ESC guidelines si podrobně prostudují nová ESC guidelines neprodleně poté, kdy byla tato nová ESC guidelines zveřejněna na webu ESC nebo v European Heart Journal.
 4. Během 10 týdnů ode dne zveřejnění ESC guidelines autoři schválení výborem ČKS připraví anglicky psaný text souhrnu z ESC guidelines předběžně nazvaný „ESC guidelines for ............. : Czech Society of Cardiology Summary Document.“ (Tento název ještě podléhá schválení ESC, záměr takto postupovat byl již ESC schválen.) Tento text může obsahovat i komentář vysvětlující určitá specifika, která jsou v České republice.
 5. Text (v angličtině) budou mít možnost (nikoli povinnost) písemně (formou značené revize textu) připomínkovat všichni členové výboru ČKS + předseda pracovní skupiny, které se problematika týká. Předseda může text poskytnout i dalším členům PS, ale za celou PS připomínky odesílá pouze on. Na připomínky bude poskytnut čas 2 týdnů. Na připomínky došlé později nebude brán zřetel.
 6. Autoři souhrnu zapracují (nebo zdůvodněně zamítnou) připomínky a vypracují konečné znění dokumentu v angličtině. Tento definitivní text odešlou nejpozději do 1 měsíce (tj. do 4 měsíců ode dne, kdy ESC guidelines zveřejnila) standardní cestou EES k publikaci do Cor et Vasa.
 7. Text již nebude podléhat další recenzi a bude ihned zveřejněn v on-line verzi Cor et Vasa, tedy přibližně 4-5 měsíců poté, co vyšly originální ESC guidelines.
 8. Ihned po dokončení definitivní podoby anglického textu bude tento text přeložen do češtiny buď autory samotnými anebo najatými překladateli (volba bude na autorech, v obou případech náklady překladu hradí ČKS buď autorům jako honorář nebo překladatelům). Překlad musí být dokončen a odeslán do české redakce Cor et Vasa do 1 měsíce.
 9. Česká verze souhrnu vyjde tiskem v nejbližším tištěném čísle Cor et Vasa, tedy cca 5-6 měsíců po originálních ESC guidelines.
 10. Rozsah souhrnu (anglická verze) činí maximálně 5000 slov (titutlní strana, tabulky, grafy a reference se do tohoto počtu slov nepočítají). Reference bude jen jedna (ESC Guidelines), všechny ostatní jsou v originálním dokumentu ESC.
 11. Guidelines budou autory souhrnu prezentována vždy té nejbližší z hlavních dvou akcí ČKS (na Výročním sjezdu ČKS nebo na Českých kardiologických dnech).

Cíle tohoto nového postupu:

 1. Poskytnout členům ČKS i dalším lékařům přijatelně stručný souhrn nejdůležitějších faktů ze všech nově vydávaných ESC guidelines. Souhrn musí obsahovat pouze nejdůležitější léčebné postupy (včetně dávkování), případně klíčové diagnostické postupy. Souhrn neobsahuje nic z obecných částí ESC guidelines (epidemiologie, patofyziologie, atd.). Souhrny jsou připravovány tak, že je dávána přednost přehledným tabulkám, heslovitým seznamům jednotlivých kroků atd. před výpravným textem.
 2. Vytvořit natolik kvalitní a atraktivní „summary“ z ESC guidelines, že se Cor et Vasa kvůli nim stane vyhledávaným časopisem a povede to k postupnému proniknutí Cor et Vasa do mezinárodního povědomí.

Kapesní verze guidelines:

Podle pravidel ESC je možno přeložit kapsení verzi guidelines, ale tato verze musí být vydána pouze jako kapesní verze, nikoliv publikována v časopise. Případný překlad a vydání takové verze bude (za předpokladu ekonomického zajištění) navrženo pro konkrétní Guidelines autory souhrnu a podléhá schválení výboru ČKS.

Seznam schválených autorských týmů pro šest ESC guidelines, plánovaných pro rok 2012 je v následující tabulce:

ESC guidelines 2012 Hlavní autoři Autoři souhrnu za ČKS Datum schválení autorů výborem ČKS
Management of Atrial Fibrillation Focused Update J Camm R.Čihák, L.Haman, P.Heinc 23.11.2011
Universal Definition of Myocardial Infarction K Thygesen, J Alpert, H White J.Vojáček, T.Janota, P.Jánský 23.11.2011
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (Update) J Perk R.Cífková, H.Vaverková, J.Filipovský 23.11.2011
Valvular Heart Disease A Vahanian, O Alfieri J.Popelová, M.Brtko, P.Němec 23.11.2011
Heart Failure (Full Update) J McMurray J.Hradec, J.Vítovec, J.Špinar 23.11.2011
Acute Myocardial Infarction James, G Steg P. Widimský, P. Kala, R. Rokyta 23.11.2011

Předem děkujeme všem uvedeným autorům za pečlivý přístup k tomuto důležitému úkolu. Termíny zveřejnění ESC Guidelines si autoři aktivně zjistí z webových stránek ESC.

Odborná stanoviska ČKS:

Nově se zavádí možnost vypracování odborných stanovisek ČKS k specifickým problémovým oblastem v kardiologii, které by měly sjednotit postup v České republice. Návrhy témat i autorské kolektivy podléhají schválení výborem ČKS. Tématicky se nesmí krýt s ESC Guidelines (tj. Odborné stanovisko nebude ČKS vypracovávat na téma, které je obsaženo v ESC Guidelines).

 

Se srdečným pozdravem,

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.                                      prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
předseda ČKS                                                                                 místopředseda ČKS pro vzdělávání