Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Informace o atestacích z kardiologie po 1. lednu 2012

 • Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., předseda České kardiologické společnosti, předseda Akreditační komise pro kardiologii MZ ČR, garant kardiologie na 3. LF UK
 • Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., místopředseda Akreditační komise pro kardiologii MZ ČR, garant kardiologie na LF MU Brno
 • Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda Koordinační oborové rady (KOR) univerzit, garant kardiologie na 1. LF UK
 • Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., předseda Specializační oborové rady (SOR) univerzit, garant kardiologie na LF UK Hradec Králové
 • Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., garant kardiologie na 2. LF UK
 • Prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD., garant kardiologie na LF UK Plzeň
 • Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., garant kardiologie na LF Olomouc
 • Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., místopředseda ČKS pro vzdělávání, přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Rozhodnutím vlády a parlamentu ČR dochází k 1. lednu 2012 k zásadní změně organizace atestačních zkoušek ve všech lékařských oborech (kromě menších oborů, které probíhají formou tzv. certifikovaných kurzů). Rozhodli jsme se připravit tuto informaci pro všechny členy ČKS i všechny další zájemce o atestaci z kardiologie.

 1. Zařazení do oboru kardiologie. Lékaři, kteří se přihlásili do oboru do konce roku 2011 na IPVZ, se mohou rozhodnout, zda svou přihlášku převedou z IPVZ pod kteroukoli jimi zvolenou lékařskou fakultu (kromě LF Ostrava, která se zatím na specializačním vzdělávání lékařů nepodílí). Lékaři, kteří budou do oboru zařazováni po 1. lednu 2012, podávají již přihlášku přímo na jimi zvolené lékařské fakultě, nikoli v IPVZ. Na všech 7 lékařských fakultách (1. LF, 2. LF, 3. LF, LF Plzeň, LF HK, LF Brno, LF Olomouc) již nyní fungují oddělení pro specializační přípravu lékařů. Jak nové přihlášky do oboru, tak i žádosti o převod evidence z IPVZ pod fakultu se podávají na těchto odděleních. Podrobnosti sdělí odpovědní pracovníci na každém ze sedmi děkanátů.
 2. Specializační příprava na akreditovaném kardiologickém pracovišti. Pro lékaře, kteří se přihlásí k atestaci na rok 2012 a později již platí povinnost absolvovat 100 % specializační přípravy na akreditovaném kardiologickém (minimálně 3 roky po interním kmeni) resp. interním (2 roky interního kmene) pracovišti. Akreditovaným kardiologickým pracovištěm je míněna nemocnice s kardiologickým centrem, která má platnou akreditaci MZ ČR ke specializační přípravě v oboru kardiologie. Délka pobytu na akreditovaném pracovišti tedy musí být buď 6 let (starší model přípravy) nebo 5 let (model specializační přípravy platný od roku 2011). V obou případech se jedná o pobyt v rozsahu plného pracovního úvazku po celou tuto dobu. K atestaci již nebude připuštěn nikdo, kdo strávil v akreditovaném kardiocentru kratší dobu. Všechna akreditovaná pracoviště by tak měla mít definovaný počet školících míst a lékaři přijímaní na tato místa by měli počítat s tím, že jsou na akreditovaném pracovišti dočasně, do složení atestace, a po složení atestace si musí najít místo kardiologa pro své další působení. Analogicky nemocnice bez akreditace pro kardiologii, které chtějí zaměstnat nového kardiologa, by měly hledat na akreditovaných pracovištích nově atestované kardiology a nesnažit se zaměstnávat absolventy s perspektivou přípravy k atestaci z kardiologie. Žádný lékař se již nemůže stát kardiologem pokud bude po dobu kardiologické specializační přípravy (v délce minimálně 3 roky po interním kmeni) pracovat na jiném nežli akreditovaném kardiologickém pracovišti.
 3. Přihlášení k atestaci. Lékař, který již splnil podmínky dané platným Vzdělávacím programem v kardiologii (nebo jejich splnění předpokládá v následujících několika měsících před předpokládaným termínem atestace), podává přihlášku k atestaci na té lékařské fakultě, na které je registrován. Tato fakulta jeho přihlášku předá té fakultě, která daný termín atestací organizuje (viz bod 8 níže).
 4. Podmínky připuštění k atestační zkoušce. Garant kardiologie na té lékařské fakultě, která v daném termínu odpovídá za realizaci atestací, zkontroluje, zda všichni přihlášení splnili všechny předpoklady požadované Vzdělávacím programem a rozhodne o jejich připuštění k atestační zkoušce nebo jim doporučí doplnit chybějící podmínky. Základními podmínkami připuštění jsou (a) absolvování povinného interního kmene včetně nejméně 6 měsíců na kardiologicky orientované JIP, (b) další nejméně 3 roky práce (v rozsahu plného úvazku) v akreditovaném kardiocentru, (c) splnění požadovaných stáží a výkonů, (d) absolvování povinných kurzů a vzdělávacích akcí, (e) písemné doporučení školitele z mateřského pracoviště (kardiocentra) uchazeče, (f) přednáška nebo poster (jako první autor) na výročním sjezdu ČKS, (g) publikace (jako 1. autor) v recenzovaném časopise, který je dostupný v mezinárodních elektronických databázích.
 5. Zkušební atestační komise. Atestační komise bude jmenována ministrem zdravotnictví na přelomu roku 2011-12. Předpokládá se, že počet členů bude kolem 15. O tom, kdo z nich bude zkoušet ve kterém konkrétním termínu, rozhodne garant kardiologie na té lékařské fakultě, která organizuje daný termín atestací. V každém konkrétním termínu se předpokládá tříčlenná komise s jedním členem z pořádající fakulty a dvěma členy extramurálními z řad ministrem jmenovaných členů.
 6. Praktická část atestační zkoušky. Praktická část atestace bude probíhat v nemocnici, která je afiliovaná k pořádající fakultě. Podstatný rozdíl proti současné podobě atestací bude v tom, že členové atestační komise budou velmi přísně zkoušet i praktickou část – zejména analýzu předložených EKG křivek a schopnost samostatně provést a interpretovat echokardiografické vyšetření. Všichni členové Akreditační komise i výboru ČKS jsou zajedno v tom, že lékař, který neprokáže dostatečnou znalost EKG a echokardiografie nemůže získat kardiologickou specializaci.
 7. Teoretická část atestační zkoušky. Teoretická část zkoušky bude probíhat na pořádající LF podobným způsobem jako dosud, seznam otázek bude mírně modifikován.
 8. Termíny a místa atestačních zkoušek do roku 2015 ukazuje tabulka: 
  Termín  Fakulta pořádající atestační zkoušku Nemocnice, v níž proběhne praktická část atestační zkoušky Garant kardiologie odpovědný za organizaci atestací
  28.5.-2.6. 2012 1. LF UK Praha VFN Praha Prof. Linhart
  11.-12. / 2012 LF MU Brno FN Brno Bohunice Prof. Špinar
  5.-6. / 2013 LF UK Hradec Králové FN Hradec Králové Prof. Vojáček
  11.-12. / 2013 2. LF UK Praha FN Praha Motol Prof. Veselka
  5.-6. / 2014 LF UP Olomouc FN Olomouc Doc. Táborský
  11.-12. / 2014 3. LF UK Praha FN Král. Vinohrady Prof. Widimský
  5.-6. / 2015 LF UK Plzeň FN Plzeň Prof. Rokyta
   
  Jména garantů se samozřejmě mohou časem změnit, za atestaci bude samozřejmě odpovědný ten lékař, který v daném termínu bude právoplatně jmenován svým děkanem garantem kardiologie na dané fakultě.