Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Udělování grantů ČKS

Grantové projekty v trvání nejvýše 2 let zaměřené na klinický výzkum v kardiologii 
Maximální finanční podpora ve výši 150 000 Kč ročně
Celková podpora z grantového fondu do 600 000 Kč ročně (tj. nejvýše 2 nové granty za rok)

Udělení grantu

 1. Člen ČKS mladší 35 s dobou členství přesahující 2 roky
 2. Projekt zaměřený na klinický výzkum v kardiologii
 3. Jasně stanovené
  • cíle práce
  • metodika, včetně statistické analýzy a odhadu nutného minimálního vzorku zkoumaných probandů
  • rozpočet, s tím, že grantové prostředky nelze čerpat na investice, mzdové prostředky ani na krytí základního klinického provozu a slouží k zajištění experimentálního materiálu a prezentace výsledků
  • řešitelský tým (životopisy, seznam publikací, plánovaná role při řešení)
  • plánované výstupy (publikace, patenty)
 4. Nejméně jedna publikovaná práce vlastních výsledků v časopise s recenzním řízením (vč. Cor et Vasa)

Granty budou udělovány na základě výběrového řízení, které vypisuje výbor ČKS. Výběroví řízení je zveřejněno v Cor et Vasa a na www stránkách společnosti.
Hodnocení projektů provádí za tímto účelem jmenovaná grantová komise ČKS. V případě, že je podáván grant z pracoviště některého z členů komise, je hodnocením pověřen náhradník.

Přiznání grantové podpory na další období

 • průběžné čerpání prostředků (finanční podpora nebude převáděna do dalšího roku)
 • roční průběžná zpráva o realizaci grantu odevzdaná ke konci 12. měsíce po udělení grantu
 • průběžná prezentace na sjezdu ČKS či prac. skupin

Závěrečná zpráva a výstupy

 • závěrečná zpráva do 6 měsíců od skončení projektu, která bude tvořena částí odbornou a ekonomickou
 • nutnost publikace závěrečné zprávy v Cor et Vasa, finální publikace je možná i v jiném kardiologickém ale impaktovaném časopise
 • v případě nesplnění požadavku nutnost refundace grantových prostředků v plné výši
   

Pro každý kalendářní rok je termín podání žádosti do 31. prosince předchozího roku.