Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Stanovy České kardiologické společnosti, z. s.

 1. Úvodní ustanovení
   1.1. Česká kardiologická společnost, z. s. (dále ČKS) je dobrovolnou odborně vědeckou organizací, která rozvíjí obor kardiologie. Sdružuje především osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě anebo výzkumu kardiovaskulárních chorob. ČKS je pokračovatelkou Československé kardiologické společnosti založené v r. 1929.
   
  1.2. ČKS je samostatnou právnickou osobou se sídlem Pekařská 962/72, Brno, PSČ 602 00.
   
  1.3. ČKS hájí odborné zájmy svých členů. Jejím hlavním posláním je péče o rozvoj odborné úrovně v oboru kardiologie. Ve spolupráci s odbornými institucemi se podílí na výchově a expertní činnosti v oboru kardiologie. ČKS je zástupcem české kardiologie v Evropské kardiologické společnosti a ostatních mezinárodních odborných organizacích.
   
  1.4. Otázky provozního charakteru, které nejsou upraveny stanovami ČKS, může výbor upravit v provozním řádu ČKS.
   
 2. Členství v České kardiologické společnosti
  2.1. Existují čtyři druhy členství v ČKS: řádné, mimořádné, čestné a členství zahraniční.
   
  2.2. Řádné členství. Řádným členem ČKS se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je lékařem a má trvalé bydliště na území České republiky. O řádné členství se každý zájemce uchází písemně u výboru ČKS s uvedením osobních dat (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, a u atestovaných kardiologů datum získání specializované způsobilosti v oboru). Výbor ČKS rozhoduje o přijetí každého nového člena a informuje o svém rozhodnutí žadatele. Člen je povinen každou změnu svých uvedených údajů ohlásit sekretariátu ČKS.
   
  2.3. Mimořádné členství. Mimořádným členem ČKS se může stát fyzická osoba starší 18 let, která chce činnost ČKS jakkoli podporovat.
  Mimořádné členství vzniká i zaniká za stejných podmínek jako členství řádné. Mimořádný člen má práva i povinnosti člena řádného s výjimkou práva volit a být volen do orgánů ČKS a do výborů asociací či pracovních skupin působících v rámci ČKS. Mimořádní členové mohou volit a být voleni do výboru pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí.
   
  2.4. Zahraniční členství. Fyzická osoba starší 18 let, která je lékařem pracujícím v oboru kardiologie, která nemá trvalý pobyt na území ČR, se může ucházet o členství za stejných podmínek jako osoba ucházející se o řádné členství. Má všechna práva a povinnosti řádného člena mimo práva volit a být volen do orgánů ČKS.
   
  2.5. Čestné členství. Za mimořádné zásluhy o rozvoj české kardiologie uděluje výbor ČKS čestné členství ČKS. Čestný člen neplatí členské příspěvky. Požívá všech práv a výhod řádného člena.
   
  2.6. Podmínkou řádného i mimořádného členství je pravidelné placení členských příspěvků. O výši členských příspěvků rozhoduje výbor ČKS. Členství v ČKS opravňuje ke zvýhodněnému přístupu na akce společnosti (včasná informovanost, nižší sjezdové poplatky), a k přednostnímu zvýhodněnému odběru oficiálního časopisu ČKS.
   
  2.7. Člen ČKS může ukončit své členství v ČKS písemným oznámením výboru ČKS. V takovém případě členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení ČKS. Členství lze pozbýt vyloučením pro mimořádně závažné medicínské či etické přestupky anebo pro nezaplacení členských příspěvků. Členské příspěvky je nutno uhradit v kalendářním roce vždy do 30. 6., v říjnu bude odesláno (papírovou poštou + e-mailem) písemné upozornění těm, kteří příspěvek v daném roce nezaplatili a na poslední schůzi výboru ČKS v daném kalendářním roce budou vyloučeni ti, kdo i přes upozornění členský příspěvek neuhradili. Návrh na vyloučení člena s uvedením okolností osvědčujících důvod pro vyloučení může v písemné formě podat kterýkoli člen ČKS. Návrh se podává výboru ČKS. Člena, proti kterému návrh směřuje, výbor s návrhem seznámí a umožní mu se k němu vyjádřit. Vyloučení schvaluje výbor ČKS. O vyloučení je člen výborem okamžitě informován písemně (poštou a e-mailem) nejpozději do konce kalendářního roku, v němž byl vyloučen. Zaplacené členské příspěvky se při ukončení členství nevracejí. Členství rovněž zaniká úmrtím člena.
   
  2.8. Pokud člen pozbyl členství z důvodu neplacení členských příspěvků, může být přijat znovu za člena ČKS až po vyrovnání všech finančních závazků, pro něž bylo členství zrušeno.
   
 3. Výbor ČKS. Volby. Sekretariát
  3.1. Činnost ČKS řídí volený výbor. Počet volených členů výboru je 13 (včetně předsedy a budoucího / minulého předsedy). Dále jsou členy výboru ex officio řádně zvolení předsedové asociací působících v rámci ČKS a šéfredaktor časopisu ČKS. Maximální počet všech členů výboru ČKS může být 21. Všichni uvedení členové výboru mají právo hlasovat při jednáních výboru. Výbor je statutárním orgánem České kardiologické společnosti. V jeho čele je úřadující předseda ČKS (prezident), který je statutárním zástupcem ČKS a jedná za ČKS navenek. Pro zachování kontinuity se na řízení činnosti výboru i celé ČKS spolupodílí předseda minulý a předseda budoucí. Funkční období členů výboru je čtyřleté, volby probíhají v prvním čtvrtletí kalendářního roku, v němž funkční období stávajícího výboru končí. Každý člen ČKS může být členem výboru nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Po přerušení nejméně na jedno funkční období se může znovu ucházet o zvolení. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní na dobu delší než jeden rok místo ve výboru ČKS, nebo místo člena kontrolní komise ČKS, nastupuje na uvolněné místo automaticky kandidát, který získal ve volbách ve druhém kole v pořadí nejvyšší počet hlasů a není členem kontrolní komise ČKS.
   
  3.2. Spolu s výborem ČKS se ve stejném termínu a stejným způsobem volí tříčlenná kontrolní komise. Funkční období členů výboru i členů kontrolní komise je čtyřleté. Každý člen ČKS může být členem výboru nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Po přerušení nejméně na jedno funkční období se může znovu ucházet o zvolení. Členové kontrolní komise ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který řídí její činnost. Členové kontrolní komise se mohou účastnit schůzí výboru ČKS jako pozorovatelé, jejich hlavní povinností je však dohlížet na řádné hospodaření společnosti a na formálně právní aspekty její činnosti (administrativa zápisů a prezenčních listin z členské schůze, zápisů ze schůzí výboru ČKS apod.). O své činnosti podávají jedenkrát za rok písemnou i ústní zprávu členské schůzi ČKS.
   
  3.3. Volby členů výboru i kontrolní komise jsou dvoukolové, tajné a přímé. Mohou mít formu korespondenční nebo elektronickou (přes zabezpečené webové rozhraní). Řídí je tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb výbor ze členů ČKS. V prvním kole voleb může každý člen ČKS navrhnout 15 kandidátů na členství ve výboru. Není povinen zjišťovat jejich souhlas. Do druhého kola postoupí 22 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Pokud v 1. kole bylo navrženo méně než 22 kandidátů, postoupí do 2. kola všichni navržení kandidáti. Volební komise zajistí u všech kandidátů postupujících do druhého kola čestné prohlášení, že nejsou majiteli či spolumajiteli ani stálými zaměstnanci žádné společnosti či firmy zabývající se výrobou a/nebo prodejem či distribucí lékařské techniky a farmaceutických výrobků. Členové ČKS, kteří nesplňují podmínku uvedenou v čestném prohlášení, nemohou ve 2. kole kandidovat pro možný konflikt zájmů. Volební komise je před 2. kolem voleb povinna ověřit souhlas všech kandidátů s případným členstvím ve výboru a kontrolní komisi a zajistit jejich stručné odborné charakteristiky (akademické tituly, současná funkce v zaměstnání, současné i minulé funkce v ČKS a v ESC, 5 nejdůležitějších publikací, ev. další důležité odborné funkce či zásluhy), které rozešle všem členům ČKS spolu s hlasovacím lístkem pro druhé kolo. Členy výboru se stane 11 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů ve druhém kole bez ohledu na odevzdaný počet hlasů. Tři následující zvolení (tj. umístění na 12.–14. místě ve 2. kole voleb) se stávají členy kontrolní komise. Při rovnosti hlasů na posledním místě pro volbu do výboru i volbu kontrolní komise rozhodne mezi kandidáty vždy los. Kandidáti, kteří neuspěli při losování, se stávají náhradníky pro doplnění výboru a kontrolní komise. Dalšími dvěma členy výboru ČKS se automaticky stávají odstupující a nastupující předseda (předseda se stane předsedou minulým a budoucí předseda se stane předsedou). Termíny pro konání voleb určuje výbor ČKS nejpozději do konce roku předcházejícího roku voleb.
  Ve výboru ČKS může být maximálně 1/3 z volených členů (tj. max. 4 ze 13 volených) ze stejného pracoviště. Pokud by výsledkem voleb byl větší podíl členů z téhož pracoviště, členy výboru se stávají pouze první 4 z nich podle počtu hlasů. Na členy ex officio se toto omezení nevztahuje.
   
  3.4. Předseda ČKS (prezident)
  Úřadujícím předsedou ČKS se na první schůzi výboru po skončených volbách nového výboru automaticky stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na další funkční období automaticky stává předsedou minulým. Předsedou ČKS může být každý řádný člen zvolen pouze na jedno funkční období. Předseda ČKS jedná a podepisuje jménem společnosti, řídí schůze výboru, na výročním sjezdu podává členům informaci o činnosti, zastupuje společnost při oficiálních jednáních apod. V urgentních situacích rozhoduje jménem výboru a předkládá svá rozhodnutí výboru co nejdříve k dodatečnému schválení. Budoucí předseda a předseda minulý pomáhají předsedovi v plnění jeho povinností.
   
  3.5. Zastupování úřadujícího předsedy ČKS. Předseda minulý je zároveň prvním místopředsedou ČKS a statutárním zástupcem úřadujícího předsedy. V mimořádných situacích, kdy úřadující předseda nebo první místopředseda ČKS z vážných důvodů nevykonávají své funkce po dobu delší, než jeden měsíc může výbor ČKS pověřit vedením ČKS či zastupováním předsedy ČKS kohokoli ze členů výboru.
   
  3.6. Na své první schůzi volí nově zvolený výbor ČKS ze svého středu vědeckého sekretáře, pokladníka a další tři místopředsedy (místopředsedu pro vzdělávání a standardy, místopředsedu pro pracovní skupiny a asociace a místopředsedu pro otázky úhrad péče). Vědecký sekretář je odpovědný za písemnou agendu, zápisy ze schůzí výboru a z členské schůze, za informace členstvu, za přípravu odborných akcí společnosti, připravuje podklady pro jednání výboru a výročního sjezdu.
   
  3.7. Budoucí předseda (prezident elect) ČKS je volen na konci třetího roku funkčního období výboru ČKS ze členů výboru jeho členy. Volba je tajná, dvoukolová. Do druhého kola postupují dva členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Při rovnosti hlasů se volba opakuje, při opakované rovnosti hlasů rozhodne hlas stávajícího předsedy ČKS.
   
  3.8. Při hlasování ve výboru rozhoduje prostá většina z přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výborová schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů výboru ČKS, byli-li všichni jeho členové včas informováni o datu a místu schůze. Výslovně se umožňuje hlasování per rollam a to v celém rozsahu působnosti výboru ČKS. V případě hlasování per rollam určí předseda výboru způsob, jakým bude hlasováno, a to buď ve formě listinné, nebo elektronické. V případě hlasování listinnou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 14 dnů od odeslání výzvy k hlasování, v případě hlasování elektronickou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 7 dnů od odeslání výzvy k hlasování. Platné jsou pouze ty hlasy, které byly ve stanovené lhůtě doručeny na adresu nebo na elektronickou adresu, kterou za účelem hlasování předseda výboru určí. V případě hlasování elektronickou formou jsou platné pouze ty hlasy, které byly odeslány z adresy člena, kterou člen nahlásil výboru.
   
  3.9. Vedoucí redaktor (kardiolog) oficiálního odborného časopisu ČKS je členem výboru ČKS z titulu své funkce (ex officio) Je vybrán či nominován nově zvoleným výborem z řad členů ČKS do šesti měsíců od první schůze nového výboru. Funkční období vedoucího redaktora časopisu ČKS je čtyřleté, funkci může vykonávat opakovaně bez omezení počtu funkčních období. Na každé čtyřleté období však musí být vždy znovu vybrán či ve své funkci potvrzen novým výborem.
   
  3.10. Administrativu ČKS vede sekretariát, placený z prostředků ČKS. Jeho složení a činnost určuje výbor ČKS. Sekretariát mimo jiné odpovídá spolu s pokladníkem za hospodaření ČKS. Služeb sekretariátu mohou využívat i jednotlivé pracovní skupiny a asociace pro administrativní pomoc.
   
 4. Pracovní skupiny a asociace jako součásti České kardiologické společnosti
  4.1. V ČKS působí pracovní skupiny, které se zabývají dílčími úseky kardiologie. Pracovní skupiny (PS) vznikají z iniciativy členů ČKS, kteří předkládají program PS výboru ČKS. Ten jejich ustanovení schvaluje a určuje způsob vzájemné komunikace. Sloučení jednotlivých PS nebo jejich rozdělení je možné jen se souhlasem výboru ČKS a nadpoloviční většiny všech členů výborů příslušných PS. PS pořádají sympozia i jiná pracovní setkání a výsledky své činnosti prezentují na odborných akcích ČKS. PS publikují v oficiálním časopise ČKS.
   
  4.2. Členem pracovní skupiny se může stát pouze člen ČKS.
   
  4.3. V čele každé PS stojí sedmi až třináctičlenný výbor PS vedený předsedou PS, volený členy PS podle stejných principů jako výbor ČKS. Rozumí se tím tajné dvoukolové korespondenční volby. Volby a délka funkčního období se přiměřeně řídí pravidly bodů 3.1. – 3.6. těchto Stanov, není-li dále uvedeno jinak. Pracovní skupiny však nemají své vlastní kontrolní komise. Při volbách do výborů PS neplatí ustanovení bodu 3.1., týkající se nutnosti přerušení členství ve výboru na nejméně jedno funkční období, každý člen ČKS může být volen do výboru PS opakovaně bez omezení počtu funkčních období. Předseda PS může být volen i opakovaně, a to po uplynutí nejméně jednoho funkčního období, kdy nebyl předsedou PS. Ve výboru PS může být max. 49 % členů z jednoho pracoviště.
   
  4.4. Úřadující předseda každé PS má právo se účastnit schůzí výboru ČKS bez práva hlasování. Předseda PS není oprávněn ČKS jakkoli zavazovat. Ve věcech odborných nemůže vystupovat za ČKS, ale výhradně za jím vedenou pracovní skupinu.
   
  4.5. Veškeré finanční hospodaření pracovních skupin se uskutečňuje účetní cestou ČKS.
   
  4.6. Pracovní skupiny jsou povinny své akce organizovat jedním ze dvou způsobů:
  a) pod hlavičkou PS ČKS (kompletně přes účetnictví ČKS), nebo
  b) pod hlavičkou jiného pořadatele s odbornou záštitou PS ČKS.
  Při variantě (b) ČKS nenese žádnou odpovědnost za ekonomický výsledek akce a nebude tuto akci podporovat jinak než uvedením na webu ČKS a ev. e-mailovou korespondencí svým členům.
   
  4.7. ČKS nebo její pracovní skupiny mohou poskytnout „odbornou záštitu“ kardiologickým akcím. Odbornou záštitu schvaluje výbor ČKS nebo výbor příslušné PS. V případě odborné záštity je za finanční a právní aspekty akce kompletně odpovědný její pořadatel, nikoliv ČKS.
   
  4.8. V rámci ČKS mohou vznikat Asociace zabývající se klíčovými a odborně i organizačně svébytnými podobory kardiologie s vysokým počtem specialistů. Asociace nemají vlastní právní subjektivitu. Podnět ke vzniku Asociací dávají jednotlivé pracovní skupiny (na základě souhlasu nadpolovičního počtu členů jejich výboru) nebo výbor ČKS. O vzniku Asociace rozhoduje na základě žádosti příslušné (-ných) PS výbor ČKS. Sloučení jednotlivých Asociací, jejich rozdělení, zánik nebo přeměna v pracovní skupinu/y je možné jen se souhlasem výboru ČKS a nadpoloviční většiny všech členů výboru příslušné Asociace. Asociace pořádají pravidelně vlastní sympozia, přispívají k organizaci odborné části výročního sjezdu ČKS a dalších akcí ČKS a publikují v oficiálním časopise ČKS, případně ve vlastních časopisech.
   
  4.9. Členem asociace se může stát pouze člen ČKS.
   
  4.10. V čele každé asociace stojí 13 členný výbor asociace (vedený předsedou asociace) složený ze zvolených členů výboru asociace podle stejných principů jako výbor ČKS. Volby a délka funkčního období se přiměřeně řídí pravidly bodů 3.1. – 3.6. těchto Stanov s výjimkou ustanovení o kontrolní komisi, kterou asociace neustavují.
   
  4.11. Úřadující předseda každé asociace je členem výboru ČKS ex officio po dobu svého působení ve funkci předsedy asociace (tato doba se nutně nemusí krýt s funkčním obdobím výboru ČKS, je primárně dána funkčním obdobím výboru dané asociace). Předseda asociace není oprávněn ČKS jakkoli zavazovat. Ve věcech odborných nemůže vystupovat za ČKS, ale výhradně za jím vedenou asociaci.
   
  4.12. Veškeré finanční hospodaření asociací se uskutečňuje účetní cestou ČKS s oddělenou evidencí jejich ekonomických aktivit. Způsob použití finančních prostředků získaných činností asociace navrhuje výbor asociace předsedovi ČKS ke schválení. Asociace využívají zdarma sekretariát ČKS k podpoře své činnosti, ale nemají nárok na přidělení finančních prostředků ze zisku výročního sjezdu ČKS. Asociace mohou vybírat od svých členů členské poplatky, o jejichž výši rozhoduje výbor asociace a podléhají schválení výboru ČKS.
   
  4.13. Asociace organizují své odborné akce výhradně pod hlavičkou ČKS a v rámci jejího účetnictví.
   
 5. Členská schůze
  5.1. Nejvyšším orgánem ČKS je její členská schůze. Členská schůze se koná vždy během výročního sjezdu. Během členské schůze informuje výbor ČKS o činnosti společnosti v uplynulém roce a o jejím finančním hospodaření. Projednává rovněž všechny závažné otázky činnosti společnosti. Kontrolní komise ČKS podává při této příležitosti zprávu o kontrole hospodaření společnosti. Během členské schůze podávají také předsedové PS a asociací společnosti zprávy o činnosti v uplynulém roce. Tyto zprávy mohou být součástí souhrnné zprávy o činnosti společnosti, kterou předkládá výbor ČKS. Výbor ČKS může svolat mimořádnou členskou schůzi též na termín Českých kardiologických dnů, ev. ve zcela výjimečné situaci i na jakýkoli jiný termín. Termín a místo konání členské schůze musí být oznámen členům na webových stránkách ČKS a/nebo v programu výročního sjezdu ČKS či Českých kardiologických dnů nejméně 30 dnů předem. Výbor ČKS je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně jedné třetiny všech členů ČKS nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady ČKS sám.
   
  5.2. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové ČKS.
   
  5.3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ČKS. V případě, že se nadpoloviční většina nesejde, je povinností výboru svolat náhradní zasedání členské schůze, na níž se už přítomnost nadpoloviční většiny všech členů nevyžaduje, a rozhodnutí jsou přijata, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. S ohledem na skutečnost, že naprostá většina členů ČKS se schází pouze jednou ročně v průběhu sjezdu ČKS, je možné svolat obě členské schůze (řádnou a náhradní) na stejný termín s tím, že mezi nimi musí být časový odstup nejméně 4 hodin. Termín členské schůze musí být členům oznámen nejméně 1 měsíc předem. Výslovně se umožňuje hlasování per rollam a to v celém rozsahu působnosti členské schůze ČKS. V případě hlasování per rollam určí předseda výboru způsob, jakým bude hlasováno, a to buď ve formě listinné, nebo elektronické. V případě hlasování listinnou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 14 dnů od odeslání výzvy k hlasování, v případě hlasování elektronickou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 7 dnů od odeslání výzvy k hlasování. Platné jsou pouze ty hlasy, které byly ve stanovené lhůtě doručeny na adresu nebo na elektronickou adresu, kterou za účelem hlasování předseda výboru určí. V případě hlasování elektronickou formou jsou platné pouze ty hlasy, které byly odeslány z adresy člena, kterou člen nahlásil výboru. Rozhodnutí při hlasování per rollam je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů. Členská schůze může jednat a rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu ČKS, a to zejména o následujících otázkách: schválení výroční zprávy výboru ČKS, schválení zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok, schválení revizní zprávy, změny stanov ČKS, ev. o dalších bodech předložených výborem. Pokud členská schůze neschválí změnu stanov, zůstává v platnosti stávající znění. Pokud členská schůze neschválí výroční zprávu výboru a/nebo výroční zprávu o hospodaření, musí na téže členské schůzi být odhlasováno konkrétní opatření směřující k nápravě.
   
  5.4. Za pořízení zápisu a prezenčních listin z členské schůze odpovídá vedoucí sekretariátu ČKS, správnost zápisu a prezenčních listin potvrdí po členské schůzi svými podpisy úřadující předseda a nejméně dva další členové výboru. V letech obměny výboru ČKS dochází k předání funkce předsedy na členské schůzi.
   
 6. Činnost České kardiologické společnosti
  6.1. ČKS má za cíle zvyšovat úroveň kardiologie v České republice podle nejnovějších poznatků a výsledků výzkumu a trvale zlepšovat péči o nemocné s kardiovaskulárními onemocněními v ČR.
   
  6.2. Odborná činnost ČKS se realizuje prostřednictvím pracovních skupin a asociací a prostřednictvím akcí pořádaných výborem ČKS.
   
  6.3. Těchto cílů se ČKS snaží dosáhnout následujícími způsoby: 
  6.3.1. Podporou výzkumu v oblasti kardiovaskulárních onemocnění
  6.3.2. Trvalým postgraduálním vzděláváním kardiologů, dětských kardiologů, lékařů jiných odborností a nelékařských zdravotnických pracovníků, činných v oblasti prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění.
  6.3.3. Organizačně-metodickou činností v oblasti kardiologie a dětské kardiologie.
   
  6.4. Konkrétní prostředky k realizaci cílů ČKS jsou následující:
  6.4.1. Pořádání výročního sjezdu ČKS v jarním termínu.
  6.4.2. Pořádání Dne mladých kardiologů pro prezentaci výsledků výzkumu mladých kardiologů do 35 let věku.
  6.4.3. Pořádání Českých kardiologických dnů.
  6.4.4. Pořádání dalších odborných akcí, které jsou stanoveny výborem společnosti nebo výbory pracovních skupin.
  6.4.5. Vydávání odborného kardiologického časopisu Cor et Vasa s informační přílohou Kardio.
  6.4.6. Spolupráce s Evropskou kardiologickou společností a ostatními národními společnostmi.
  6.4.7. Pořádání sjezdů, sympozií a seminářů PS. Výbory PS a asociací jsou povinny o svých plánovaných akcích výbor ČKS v předstihu informovat. Plán odborných akcí pro kalendářní rok předkládají výbory PS a asociací výboru ČKS písemně vždy do konce června předchozího roku. Výbor ČKS akce jednotlivých PS koordinuje.
  6.4.8. Spoluúčast a podpora organizace postgraduálně vzdělávacích akcích jiných odborných lékařských společností a mezinárodních sympozií a kongresů, které jsou zaměřeny na kardiovaskulární onemocnění.
  6.4.9. Poskytování finančních příspěvků formou výzkumných grantů ČKS mladým kardiologům (do 35 let věku) pro kardiovaskulární výzkum v ČR i v zahraničí.
  6.4.10. Poskytování finančních příspěvků kardiologům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
  6.4.11. Podpora aktivní účasti (přednáška) mladých kardiologů na vyjmenovaných (seznam těchto akcí určuje výbor ČKS) mezinárodních akcích.
  6.4.12. Vypracování, publikace a implementace "Doporučených postupů ČKS" pro diagnostiku a léčbu nejčastějších a/nebo nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění a jejich pravidelná inovace.
  6.4.13. Vypracování koncepce rozvoje kardiologie v ČR (tzv. Národní kardiovaskulární program) a jeho aktualizace podle potřeby.
  6.4.14. Spolupráce se státními orgány (MZ ČR), zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou a ostatními odbornými lékařskými společnostmi. Pro tyto instituce a organizace poskytuje ČKS poradenskou a expertní činnost.
   
  6.5. Výbor ČKS nechá provést vždy na konci svého funkčního období nezávislý odborný audit hospodaření.
   
 7. Hospodaření České kardiologické společnosti
  7.1. ČKS jako samostatná právnická osoba je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Výbor ČKS usiluje o to, aby získával i další zdroje příjmů. ČKS určuje podmínky členství, výši členských příspěvků a podmínky finančního hospodaření. Způsob hospodaření s finančními prostředky navrhuje v souladu s platnými předpisy výbor ČKS a schvaluje jej členská schůze ČKS.
   
  7.2. Za účelné hospodaření odpovídá pokladník společnosti v souladu s platnými předpisy.
   
  7.3. ČKS může se souhlasem členů poskytovat jiným odborným společnostem finanční prostředky na úhradu některých výdajů těchto společností (např. podpora pořádání akcí mezioborového charakteru se vztahem ke kardiologii apod.). Využití těchto prostředků bude výbor kontrolovat a informovat o něm členstvo.
   
  7.4. Veškeré hospodaření ČKS je kontrolováno členy kontrolní komise ČKS, kteří o své činnosti pravidelně informují členstvo v průběhu členské schůze.
   
 8. Závěrečná ustanovení
  8.1. Tyto Stanovy vstoupí v platnost dnem jejich schválení členskou schůzí ČKS. Současně zanikne platnost dosavadních Stanov.
   
  8.2. Změnu znění Stanov může navrhnout výbor ČKS nebo petičním způsobem skupina nejméně 100 členů ČKS. Změnu je nutno písemně navrhnout výboru ČKS nejpozději 3 měsíce před konáním výročního sjezdu. Výbor ČKS je povinen změny navržené skupinou 100 členů neprodleně projednat a buď je doporučit členské schůzi ke schválení, nebo je členské schůzi předložit s vysvětlením, proč je výbor nedoporučuje schválit. Výbor ČKS sám navrhuje změny stanov kdykoli před konáním sjezdu. Navrhované změny projedná členská schůze a hlasuje o nich za podmínek uvedených v bodě 5.3 těchto stanov. Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti jejich přijetím členskou schůzí.
   
  8.3. ČKS zaniká způsoby uvedenými v zákoně nebo rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů přítomných na usnášeníschopné členské schůzi poté, co předtím byli o návrhu na zrušení společnosti v předstihu informováni všichni členové. Všichni členové ČKS jsou v takovém případě právně odpovědni za náležité vypořádání všech finančních a jiných závazků ČKS.


Tyto Stanovy byly schváleny členstvem České kardiologické společnosti na Členské schůzi České kardiologické společnosti v Brně dne 24. května 2015.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC.
předseda ČKS 2015-19

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.
místopředseda ČKS 2015-19

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.., FESC.
vědecký sekretář ČKS