Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 24. 5. 2015 v Brně

Od 13.00 hod., salonek hotelu Holiday Inn Brno

Přítomni: M. Táborský, P. Widimský, M. Aschermann, A. Linhart, M. Želízko, J. Janoušek, P. Neužil, P. Ošťádal, R. Rokyta, R. Čihák, M. Fiala, P. Kala, J. Šťásek, M. Hutyra, J. Hradec, J. Špinar, J. Vítovec, J. Kautzner, H. Skalická, J. Popelová, F. Toušek, J. Vojáček
Předsedové PS: K. Linhartová, M. Pazderník, P. Janský, P. Jansa
Omluveni: V. Chaloupka
Přizvána: JUDr. Hana Kantorová, notářka

 1. Kontrola zápisu
  Dr. Skalická požádala o doplnění zápisu ze schůze výboru dne 21. 4. 2015. Tento zápis byl členy výboru s navrženou korekcí Dr. Skalické schválen.
   
 2. Přivítání a představení nově zvolených členů výboru ČKS
  Prof. Widimský poděkoval všem odstupujícím členům výboru za práci ve výboru za poslední 4 roky a zároveň představil členy nově zvoleného výboru pro funkční období 2015-2019, a to Prof. A. Linharta, Dr. M. Želízka, Prof. J. Janouška, Prof. M. Aschermanna, Prof. P. Neužila, Doc. P. Ošťádala, Prof. R. Rokytu, Dr. R. Čiháka, Doc. M. Fialu, Dr. P. Kalu a Doc. J. Šťáska.
  Rovněž představil i členy revizní komise: Doc. J. Bělohlávka, Doc. M. Hutyru a Dr. M. Branného.
   
 3. Konkretizace rolí v novém výboru
  Prof. Widimský spolu s Prof. Táborským předložili novému výboru návrh na rozdělení funkcí, tento návrh byl výborem schválen a Vědeckým sekretářem byl zvolen Prof. Linhart, Pokladníkem - Doc. Ošťádal, Místopředsedou pro vzdělávání a standardy – Prof. Rokyta, Místopředsedou pro pracovní skupiny – Prof. Janoušek a Místopředsedou pro otázky úhrad péče – Dr. Kala. Prof. Táborský požádal přítomnou notářku, Dr. Kantorovou, aby o nově zvolených funkcionářích sepsala zápis, který bude notářsky ověřen a uložen na sekretariátu ČKS.
   
 4. Příprava Slavnostního zahájení sjezdu
  Prof. Táborský seznámil členy výboru se scénářem Slavnostního zahájení a Členské schůze (bývalé Valné hromady). L. Klímová potvrdila, že vstup na Členskou schůzi bude evidován a bude pořízena prezenční listina.
   
 5. Další informace o nadcházejícím sjezdu
  L. Klímová informovala členy výboru o stavu příprav organizačního zajištění sjezdu, předem se zaregistrovalo 3200 účastníků.
   
 6. Nabídka předsedy ČLS JEP ke spolupráci mezi ČLS JEP a ČKS
  Prof. Widimský a Prof. Táborský seznámili členy výboru s dopisem Prof. Svačiny, předsedy ČLS JEP, s návrhem na spolupráci mezi ČKS a ČLS JEP. Prof. Svačina bude pozván na nejbližší schůzi výboru, aby výbor blíže informoval o detailech této spolupráce.
   
 7. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku
  Prof. Táborský sdělil členům výboru ČKS, že se v podstatě jedná o guidelines, která jsou již napsaná. Vzhledem k tomu, že noví členové výboru ČKS dokument nemají k dispozici, bude rovněž rozeslán a projednán na příští schůzi výboru ČKS.
   
 8. Kongres Slovenské kardiologické společnosti
  Prof. Táborský informoval členy výboru, že jako každý rok byla Česká kardiologická společnost vyzvána, aby navrhla hodinový blok pro jejich sjezd, který se koná tradičně počátkem října v Bratislavě. Oslovena byla PS Plicní hypertenze, která připravila hodinový blok, týkající se této problematiky. Doc. Jansa zašle návrh na sekretariát, následně tento návrh bude rozeslán všem členům výboru.
   
 9. Různé:
  • Poděkování
   Prof. Hradec přednesl poděkování všem, s nimiž se mohl za celé 4 roky setkat, zejména Prof. Widimskému. Zároveň popřál mnoho úspěchů novému výboru České kardiologické společnosti.
    
 10. Noví členové
  • Řádní:
   MUDr. Ryplová Zuzana, Liberec
   MUDr. Sibai Hussam, Praha
   MUDr. Skála Tomáš, Olomouc
   MUDr. Widimský Jiří, Liberec
   MUDr. Štverka Petr, Ostrava
    
  • Mimořádní:
   Adamcová Monika DiS., Kladno
   Jedličková Kateřina, Brno
   Pořízková Markéta, Nový Jičín
   Vajsarová Lenka, Praha
   Bc. Šoltysová Petra, Ostrava
    
  • Zahraniční:
   MUDr. Elischer Viliam, Prievidza
   MUDr. Pisárová Alexandra, Nitra
   MUDr. Striežová Ivana, Banská Bystrica
    
  • Zrušení členství na vlastní žádost
   MUDr. Škubová Katarína, Rájec
     
 11. Termíny dalších schůzí výboru
  • Praha, 9.6.2015, kancelář ČKS ve 13:00 hodin
  • Brno, 15.9.2015, kancelář ČKS
  • Praha, 20.10.2015, kancelář ČKS
  • Praha, 25.11.2015, hotel Diplomat

 
Zapsali: M. Táborský, T. Bracková