Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Pravidla pro činnost fondu „EduKardio“

(fond ČKS na podporu aktivní účasti českých kardiologů na zahraničních kongresech)

Verze schválená výborem ČKS dne 26.2.2013

Účel fondu:

Podpora aktivní účasti vědecky aktivních členů ČKS na oficiálních zahraničních kongresech

Forma:

Fond působí v rámci České kardiologické společnosti, včetně jejího účetnictví. Není plánován jako ziskový, předpokládá se vyrovnané hospodaření (příjmy a výdaje v každém roce v rovnováze). V odůvodněných případech na základě rozhodnutí výboru ČKS může v ekonomicky pro ČKS úspěšném roce fond vykázat i ztrátu (která bude doplněna z jiných zisků ČKS v daném roce).

Způsob získávání prostředků:

  1. Dary či neomezené edukační granty od sponzorů ČKS
  2. Vlastní prostředky ČKS tehdy, když ČKS svou činností generovala zisk po zdanění nejméně 500.000 Kč.

Způsob vydávání prostředků (podpory aktivních členů ČKS):

Z členů výboru ČKS bude utvořena 3-členná komise (statutární zástupce předsedy ČKS, pokladník a jeden člen výboru), která bude posuzovat došlé žádosti a s přihlédnutím k aktuální úrovni finančních prostředků ve fondu doporučí předsedovi ČKS žádosti ke schválení. Pokud předseda návrh komise neschválí, je povinen ho předložit výboru ČKS, který rozhodne. Jednání komise i hlasování výboru o těchto otázkách může probíhat jak formou fyzického jednání tak i formou „per rollam“. Musí z něj být vždy učiněn zápis, který podepíše zástupce předsedy ČKS (jednání komise) resp. předseda ČKS (jednání výboru).

Aktivní účastí se rozumí výhradně aktivity uvedené (včetně jména žadatele) v programu dané akce:

  • Přednášky v hlavních sekcích
  • Přednášky v sekcích volných sdělení
  • Prezentace posterů
  • Předsednictví sekcí
  • Členství v panelech

V případě více došlých žádostí budou mít přednost aktivity uvedené v tomto seznamu výše.
Na konci roku výbor ČKS schválí pro rok následující seznam kongresů, na které mohou členové ČKS o tuto podporu žádat. Současně je u každé akce uveden maximální finanční limit. Pro období 2013 – březen 2014 jsou to pouze následující akce:

ESC 2013 (max. limit 50.000 Kč)
AHA 2013 (max. limit 70.000 Kč)
ACC 2014 (max. limit 70.000 Kč)

Podávání žádostí:

Člen ČKS předloží žádost o finanční podporu z fondu EduKardio neprodleně poté, co od pořadatelů získá potvrzení o zařazení do programu. Součástí žádosti je:

  • Stručný dopis se zdůvodněním a s přesným vyjádřením kolik finančních prostředků a na co konkrétně požaduje
  • Kopie programu nebo dopis organizátorů oznamující zařazení do programu
  • Prohlášení o tom, že žadatel není řešitelem ani spoluřešitelem žádného grantu, z něhož by mohl prostředky čerpat ani nemá jinou možnost podpory (zaměstnavatel, sponzor). Toto prohlášení musí být podepsané přednostou pracoviště žadatele.

Žádosti se předkládají cestou sekretariátu ČKS.

Komise je povinna zaslat své stanovisko předsedovi ČKS do 2 týdnů od obdržení žádosti, předseda je povinen do 10dnů rozhodnout.