Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Základní informace PS Kardio 35

Předseda pracovní skupiny

MUDr. Michal Pazderník
Klinika kardiologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha
e-mail: Michal.Pazdernik@email.cz


Výbor pracovní skupiny a kompletní seznam členů


Podmínky členství
Členem PS Kardio 35 se mohou stát členové ČKS – lékaři v postgraduálním vzdělávání se zaměřením na dosažení kardiologické specializace. Horní věková hranice vstupu je stanovena na 35 let.

Zánik členství:
Členství v pracovní skupině Kardio 35 zaniká:

  1. Vystoupením na základě písemné žádosti člena.
  2. Dosažením věku 35 let v případě člena PS s již získanou atestací z kardiologie.
  3. Získáním atestace z kardiologie u členů PS, kteří přesáhli věkovou hranici 35 let.
  4. Členům výboru PS Kardio 35, kteří splnili podmínky pro zánik členství v PS uvedené v bodě 2) nebo 3) v době svého funkčního období, zaniká členství až v době ukončení funkčního období výboru PS.

V případech 2) a 3) uvedených výše je členství v PS Kardio 35 automaticky ukončeno ke konci kalendářního roku, ve kterém byly naplněny podmínky pro ukončení členství.


Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby vyplnili přihlášku.